Subsidieregelingen

Ben je op zoek naar subsidie voor kunst, een geschikt cultuurfonds zoals het fonds cultuurparticipatie of een Brabants fonds? Kunstbalie adviseert over je plannen voor de impulsgelden en ondersteunt Jeugdcultuurfonds Brabant. Verder vind je op deze pagina een lijst van Brabantse en landelijke fondsen die aanvragen voor amateurkunst en/of community art projecten in behandeling nemen. 

Impulsgelden

Werk je aan een duurzame versterking van de culturele infrastructuur door nieuwe samenwerkingen aan te gaan binnen en buiten het culturele veld, te professionaliseren of kunst maatschappelijk zichtbaarder te maken? Doe een aanvraag bij de impulsgelden.

Het plafond van het impulsgeldenprogramma in 2017 is bereikt. Er zijn 26 projecten gehonoreerd voor 1,6 miljoen euro. In de loop van 2018 komt opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Er kunnen dan weer impulsgeldenaanvragen worden ingediend die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De adviseurs van bkkc, Kunstbalie en Erfgoed Brabant zijn desgewenst gewoon bereikbaar voor advies.

Let op! Kennisvoucheraanvragen en projecten voor crowdfunding kunnen op dit moment nog wel worden ingediend. Daarvoor zijn afzonderlijke budgetten beschikbaar.

De impulsgelden worden in periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor innovatie en versterking van de culturele infrastructuur. Deze regeling was in de periode 2013 – 2016 beschikbaar voor de professionele kunsten. Vanaf 2017 zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor amateurkunst, kunsteducatie en erfgoed.

De impulsgeldenregeling bestaat uit drie instrumenten die ingezet kunnen worden voor financiering van activiteiten: een (reguliere) impulsgeldenaanvraag,  de kennisvoucher en crowdfunding

1. Impulsgeldenaanvraag

Het meeste geld gaat naar de reguliere aanvragen voor impulsgelden. Je kunt een aanvraag doen voor maximaal 50% van de kosten van je project.

2. Kennisvoucher

Met een aanvraag kennisvoucher kun je externe expertise inhuren voor een specifieke leervraag met betrekking tot cultureel ondernemerschap. Je koopt hiermee kennis in om bijvoorbeeld een businessplan op te stellen, de organisatie te versterken of tot een gedegen marketingstrategie te komen.

3. Crowdfunding

Tot slot is er crowdfunding. Dat gaat, naast financiering, vooral over het creëren van draagvlak. Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent: 70% van het bedrag dat je via crowdfunding wil financieren, haal je binnen via een crowdfundingplatform. De overige 30%, met een maximum van 20.000 euro, krijg je uit de impulsgelden na het behalen van je streefbedrag. Je aanvraag dient drie weken voor aanvang van je crowdfundingsactie goedgekeurd te zijn. Houd rekening met een looptijd van ongeveer zes weken. 

Bekijk de regeling

Je kunt een aanvraag indienen, meer praktische informatie lezen en ingediende aanvragen bekijken op de website van bkkc: de uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Wil je vrijblijvend advies vooraf? Neem dan voor vragen met betrekking op amateurkunst of cultuureducatie contact op met Evelien Wouters.

logo_impulsgelden_web_roodzwart.png

Gehonoreerde projecten waar Kunstbalie bij betrokken is:

 • Theater van de Stad’ van theater De Lievekamp: programmalijn om de bewoners van Oss meer te betrekken bij de programmering van het theater en bij de cultuur in de stad (Bijdrage: € 123.235 voor drie jaar)
   
 • 'Urbanlicious, back to the future' van Curtley’s Hiphop Factory: doorgaande leerlijn om de kwaliteit van de cultuureducatie op 3 VMBO scholen te verbeteren. (Bijdrage: € 29090)

 • Crowdfundingsproject De kinderkooropera Het bijzondere boek van Pythonia Pagode. Brabant Koor wil graag samen met een aantal kinder- en jeugdkoren deze opera op de planken wil brengen. (Crowdfundactie is geslaagd!)

 • De Mantel der Liefde van Ilse Wolf is een interactieve, reizende tentoonstelling over mantelzorg en ouderen. Bij de expositie hoort een educatietraject voor het voortgezet onderwijs. (Bijdrage: €27.698,27)

 • I like school and school likes me van Theater Artemis en Stedelijk Museum 's Hertogenbosch is een ontmoeting tussen een school en een kunstenaar: 3 nachten lang neemt een kunstenaar zijn intrek in een middelbare school. (Bijdrage: €15.000)

 • Muziek uit de toren is een educatief programma rondom de Lambertustoren in Helmond waar erfgoed, muziek en onderwijs elkaar ontmoeten. In de kerk prijkt Robustelly-orgel. Twee schatten die de jeugd via dit project kan ontdekken. (Bijdrage: €3.000)

 • Art-Based Learning met kunsthistorische achtergrondinformatie van Museum Jan Cunen behelst een driejarenplan waarin het museum samen met haar vrijwilligers dit gaat uitbouwen tot een goedlopend educatief product.(Bijdrage: €45.775 voor drie schooljaren)

 • Het Philips Symfonie Orkest brengt dit najaar Mahlers monumentale Achtste Symfonie in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Dit unieke project wil het orkest graag vereeuwigen door een professionele concertregistratie op dvd. (Crowdfundingsactie is geslaagd!) 

 • Julius Caesar heeft strijders nodig om de Maas cultureel, archeologisch en kunstzinnig, dramatisch te veroveren. Maar daarvoor heeft Stichting Kunst aan de Maaskant wel hulp nodig. (Crowdfundingsactie is geslaagd!)

 • Brabant Koor is gestart met crowdfunding voor drie concerten in Nederland. De Vespers van Rachmaninov voor a capella koor is een keuze waarmee Brabant Koor een volgende stap zet in het zich verder ontwikkelen van het a capella zingen. (Crowdfundingsactie loopt)

 • Kennisvoucher voor H19 Beeld | Merk gehonoreerd. Het cultureel centrum in Oosterhout, H19, heeft in 2017 een stevige introspectie gedaan op haar eigen manier van werken. Aanleiding hiervoor was een personele reorganisatie. Van daaruit is H19 opnieuw gaan kijken naar: wie zijn we? En wat doen we? Hieruit zijn nieuwe vormen van kunst- en cultuureducatie en -participatie ontstaan.

Naar alle gehonoreerde projecten

Brabantse Fondsen

Jeugdcultuurfonds

De Provincie Noord-Brabant hecht grote waarde aan cultuurparticipatie en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Daarom is deze subsidieregeling er voor gemeenten om deelname aan het Jeugdcultuurfonds Brabant nog aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling verhoogt eenmalig het door gemeenten ingelegde bedrag. 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Wil je een amateurkunstproject financieren dat een provinciale en artistieke uitstraling heeft? Zou je een theatervoorstelling neer willen te zetten met je vereniging? Of wil je graag een filmproductie realiseren? Je plan komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds als het artistiek inhoudelijk interessant is. Je kunt vier keer per jaar een aanvraag doen: voor 1 februari, voor 1 mei, voor 1 augustus en voor 1 november

Buurtcultuurfonds

Maak je werk van het leefbaar maken van je buurt of wijk door amateurkunst? Werk je daarbij samen met een professionele kunstenaar? Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. 

Brabant C

BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. 

Meerjarenregeling amateurkunst

Deze regeling is sinds 17 februari jl. gesloten. Aanvragers krijgen medio juni bericht van de provincie Noord-Brabant. 

Draag je bij aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst door op provinciaal niveau te werken aan kwaliteit, organisatiegraad of talentontwikkeling? De regeling Meerjarenregeling Amateurkunst wordt uitgevoerd door de Provincie Brabant.

Je kunt de volledige regeling lezen op de website van de provincie Brabant

Landelijke fondsen 

VSB Fonds

Dit fonds heeft een regeling waarin ze projecten ondersteunen die een grote impuls geven aan de technische en artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars. Het gaat om projecten die de beoefenaars en hun ontwikkeling centraal stellen. Denk aan deelnemers die samenwerken met externe professionals en bijzondere samenwerkingsprojecten 

Fonds 21

Er is een programma Jongeren & cultuur: doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen. Denk daarbij aan professionele tentoonstellingen, voorstellingen of documentaires waarbij jongeren betrokken zijn in het maakproces of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere partijen, nieuwe kunstvormen of disciplines worden bedacht. Daarnaast staat de subsidieregeling Age Friendly Cultural Cities vanaf 1 november 2017 open voor aanvragen. Het Fonds moedigt de komende jaren (2017-2020) gemeenten aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap staan centraal in dit programma. 

Bouwfonds Cultuurfonds

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. 

BankGiro Loterij Fonds

Aanvragen moeten gericht zijn op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. 

Stichting DOEN

Je kunt hier een aanvraag indienen voor sociale (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken) en groene initiatieven (duurzaam ondernemen, nieuwe economie, duurzame energie). 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse. 

RCOAK

Dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten. Je kunt doorlopend aanvragen, er zijn geen deadlines. 

Stichting Sluyterman van Loo

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.

Bekijk voor meer landelijke fondsen ook de website van LKCA

Lokale mogelijkheden 

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden.

Informeer eens bij de volgende partijen:

 • je eigen gemeente;
 • de lokale bank;
 • foundations van grote (internationale) ondernemers;
 • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
 • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Wil jij weten welke centra voor de kunsten en amateurkunst-organisaties er actief zijn in Brabant? Bekijk dan eens onze netwerk-pagina. 

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater