Subsidie voor kunst in Brabant

Ben je op zoek naar subsidie voor kunst, een geschikt cultuurfonds zoals het fonds cultuurparticipatie of een Brabants fonds? Kunstbalie adviseert over je plannen voor de meerjarenregeling, geeft advies voor de impulsgelden en ondersteunt Jeugdcultuurfonds Brabant. Verder vind je op deze pagina een lijst van Brabantse en landelijke fondsen die aanvragen voor amateurkunst en/of community art projecten in behandeling nemen. 

Impulsgelden

Werk je aan een duurzame versterking van de culturele infrastructuur door nieuwe samenwerkingen aan te gaan binnen en buiten het culturele veld, te professionaliseren of kunst maatschappelijk zichtbaarder te maken? Doe een aanvraag bij de impulsgelden.

De impulsgelden worden in periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor innovatie en versterking van de culturele infrastructuur. Deze regeling was in de periode 2013 – 2016 beschikbaar voor de professionele kunsten. Vanaf 2017 zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor amateurkunst, kunsteducatie en erfgoed.

De impulsgeldenregeling bestaat uit drie instrumenten die ingezet kunnen worden voor financiering van activiteiten: een (reguliere) impulsgeldenaanvraag,  de kennisvoucher en crowdfunding

1. Impulsgeldenaanvraag

Het meeste geld gaat naar de reguliere aanvragen voor impulsgelden. Je kunt een aanvraag doen voor maximaal 50% van de kosten van je project.

2. Kennisvoucher

Met een aanvraag kennisvoucher kun je externe expertise inhuren voor een specifieke leervraag met betrekking tot cultureel ondernemerschap. Je koopt hiermee kennis in om bijvoorbeeld een businessplan op te stellen, de organisatie te versterken of tot een gedegen marketingstrategie te komen.

3. Crowdfunding

Tot slot is er crowdfunding. Dat gaat, naast financiering, vooral over het creëren van draagvlak. Crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma betekent: 70% van het bedrag dat je via crowdfunding wil financieren, haal je binnen via een crowdfundingplatform (zoals Voordekunst of Cinecrowd). De overige 30%, met een maximum van 20.000 euro, krijg je uit de impulsgelden na het behalen van je streefbedrag.

Bekijk de regeling

Je kunt een aanvraag indienen, meer praktische informatie lezen en ingediende aanvragen bekijken op de website van bkkc: de uitvoering van het programma ligt bij bkkc, in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Wil je vrijblijvend advies vooraf? Neem dan voor vragen met betrekking op amateurkunst of cultuureducatie contact op met Evelien Wouters.

Meerjarenregeling amateurkunst

Deze regeling is reeds gesloten. Aanvragers krijgen zo snel mogelijk bericht van de provincie Noord-Brabant. 

Draag je bij aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteit van de amateurkunst door op provinciaal niveau te werken aan kwaliteit, organisatiegraad of talentontwikkeling? De regeling Meerjarenregeling Amateurkunst wordt uitgevoerd door de Provincie Brabant.

De subsidieregeling is sinds 17 februari jl. gesloten. Je kunt de volledige regeling lezen op de website van de provincie Brabant. Het aanvraagformulier en de procedure voor inzending van de aanvraag bij de Provincie Brabant zijn op deze pagina te lezen. 

Hulpbestanden 

Bekijk onze documenten met definitiesveelgestelde vragen en een voorstel inhoudsopgave voor je projectplan om je op weg te helpen bij de aanvraag.

Kunstbalie kan je adviseren over je plannen, maar heeft geen invloed op de daadwerkelijke honorering of afwijzing van de provincie. We kunnen dus ook geen garantie bieden.

Brabantse Fondsen

Jeugdcultuurfonds

De Provincie Noord-Brabant hecht grote waarde aan cultuurparticipatie en vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Brabanders kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. Daarom is deze subsidieregeling er voor gemeenten om deelname aan het Jeugdcultuurfonds Brabant nog aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling verhoogt eenmalig het door gemeenten ingelegde bedrag. 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Wil je een amateurkunstproject financieren dat een provinciale en artistieke uitstraling heeft? Zou je een theatervoorstelling neer willen te zetten met je vereniging? Of wil je graag een filmproductie realiseren? Je plan komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds als het artistiek inhoudelijk interessant is. Je kunt vier keer per jaar een aanvraag doen: voor 1 februari, voor 1 mei, voor 1 augustus en voor 1 november

Buurtcultuurfonds

Maak je werk van het leefbaar maken van je buurt of wijk door amateurkunst? Werk je daarbij samen met een professionele kunstenaar? Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en zzp-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. 

Brabant C

BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. 

Landelijke fondsen 

VSB Fonds

Dit fonds heeft een regeling waarin ze projecten ondersteunen die een grote impuls geven aan de technische en artistieke ontwikkeling van amateurkunstenaars. Het gaat om projecten die de beoefenaars en hun ontwikkeling centraal stellen. Denk aan deelnemers die samenwerken met externe professionals en bijzondere samenwerkingsprojecten 

Fonds 21

Er is een programma Jongeren & cultuur: doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen. Denk daarbij aan professionele tentoonstellingen, voorstellingen of documentaires waarbij jongeren betrokken zijn in het maakproces of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere partijen, nieuwe kunstvormen of disciplines worden bedacht, bijzondere doelgroepen worden bereikt of nieuwe media creatief wordt ingezet. Belangrijk zijn kwaliteit, samenwerking en impact.

Bouwfonds Cultuurfonds

Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. 

BankGiro Loterij Fonds

Aanvragen moeten gericht zijn op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. 

Stichting DOEN

Je kunt hier een aanvraag indienen voor sociale (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken) en groene initiatieven (duurzaam ondernemen, nieuwe economie, duurzame energie). 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse. Op dit moment is er speciale aandacht voor projecten rondom vluchtelingen (regeling open tot 1 maart 2017).

RCOAK

Dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten. Je kunt doorlopend aanvragen, er zijn geen deadlines. 

Stichting Sluyterman van Loo

Het doel van deze stichting is het bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen zijn zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden.

Lokale mogelijkheden 

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden.

Informeer eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
  • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren. Wil jij weten welke centra voor de kunsten en amateurkunst-organisaties er actief zijn in Brabant? Bekijk dan eens onze netwerk-pagina. 

Evelien Wouters

Evelien Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater