Vereniging Cultuurprofielscholen Primair Onderwijs

Onlangs is de Vereniging Cultuurprofielscholen in het primair onderwijs opgericht. Op 20 april 2016 hield de Vereniging haar startbijeenkomst in Utrecht. In totaal hebben 16 basisscholen zich verenigd. 

Achtergrond en oprichting 

Al meerdere jaren kloppen diverse basisscholen en enkele scholen voor speciaal onderwijs aan bij de Vereniging CultuurProfielScholen, die zich richt op het voortgezet onderwijs, (hierna aangeduid als VCPS-VO) met de vraag of zij zich mogen aansluiten. De scholen geven aan dat zij regionaal gezien 'aan het plafond' zitten wat betreft hun kennis en vaardigheden op het terrein van de cultuureducatie en op zoek naar het uitwisselen van expertise. Bovendien missen ze erkenning voor hun – naar eigen zeggen - excellente werken op het gebied van cultuuronderwijs. Tijdens verkenningsbijeenkomsten in 2013 is met negen culturele partners, waaronder Kunstbalie, een eerste context- en behoefteanalyse gemaakt over cultuurprofilering in het Primair Onderwijs. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door de VCPS-VO.

Op basis van deze gesprekken is contact geweest met het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) om te komen tot een subsidieverzoek (eind 2013) vanuit de VCPS-VO en negen culturele partners. Het Fonds heeft in december 2014 de VCPS-VO gevraagd een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een vereniging cultuurprofielscholen PO. Naar aanleiding van de ‘Tussenrapportage Wenselijkheid en haalbaarheid VCPS-PO’, ziet het FCP voldoende aanknopingspunten om het ingediende plan voort te zetten.

Rol van Kunstbalie 

Kunstbalie is aanspreekpunt voor de Vereniging Cultuurprofielscholen in het Primair Onderwijs (VCPS-PO) voor het zuiden van het land en wil deze ondersteunen bij het zoeken naar excellente scholen in Brabant. Dit sluit goed aan bij de lopende De Cultuur Loper-trajecten in Brabant, waarin systematisch wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de cultuureducatie op Brabantse scholen. Uiteraard betekent dit niet dat een DCL-traject een voorwaarde voor lidmaatschap is; het is aan de vereniging om de criteria te bepalen en te wegen. Hoe de rol van Kunstbalie er in de praktijk uit gaat zien wordt nog verder afgestemd met onder meer de deelnemende scholen en de landelijke vereniging. In Brabant is er in ieder geval enthousiast gereageerd op de oprichting. Henry Swinkels (gedeputeerde leefbaarheid & cultuur) is ambassadeur van de vereniging. Ook voorzitter Gerard Smetsers heeft een Brabantse achtergrond; hij is directeur van basisschool ’t Palet in Hapert. 

Toelating tot de vereniging 

De toelating tot de vereniging kent twee stadia:

A - Aspirant status - 
In het eerste stadium krijgt een school een aspirant status. Daarvoor moet er een Cultuurprofielplan voorhanden zijn dat de basis vormt voor een gesprek met een vast lid van het visitatieteam van de VCPS-PO. In dit gesprek wordt de motivatie om lid te worden van de vereniging getoetst. Bij blijk van voldoende motivatie, ontwikkelpotentie en financieel draagkracht worden er afspraken gemaakt over de scholing en kennisuitwisseling die nodig zijn voor verdere ontwikkeling richting een cultuurprofielschool en een eventueel lidmaatschap.

De afspraken worden, in samenwerking met een culturele partner vastgelegd in het CultuurprofielOntwikkelPlan (COP) waarna een school zich kan aansluiten bij een regionaal of plaatselijk netwerk van de VCPS-PO. Gedurende de twee aspirant-jaren krijgt de school de tijd om te werken aan haar scholings- en kennisuitwisselingsdoelstelling.

B - Lid van de VCPS-PO -
Om volwaardig lid te worden van de vereniging vraagt de aspirant school een visitatie aan. De algemeen geldende criteria van de VCPS-PO alsmede de omschreven ontwikkeldoelen in het COP vormen hierbij de leidraad. Deze visitatie wordt uitgevoerd door drie leden: twee uit het regionale of plaatselijk netwerk van de VCPS-PO en een vast lid van het visitatieteam. Het advies naar aanleiding van de visitatie gaat naar het bestuur van de VCPS-PO die de school vervolgens toelaat of afwijst. Het lidmaatschap geldt in principe voor vier jaar. 

Werken aan kennis- en scholingsuitwisseling 

In de voorgestelde opzet is de scholing en kennisuitwisseling voornamelijk een regionale of plaatselijke aangelegenheid die op initiatief en vraag van de lid-scholen invulling kan krijgen. Thema’s die landelijk leven – zoals speciaal onderwijs - kunnen uiteraard met scholen buiten de regio of plaats worden opgepakt.

Op basis van het Cultuurprofielplan en het daaraan gekoppelde COP, ontwikkelt de school samen met de culturele partners een traject dat moet leiden tot het realiseren van de gestelde doelstellingen en uiteindelijk de aanvraag van een visitatie voor lidmaatschap van de VCPS-PO. De culturele partner kan hierbij of alleen de regie voor haar rekening nemen en/of zelf ook de inhoudelijke begeleiding aan de school verzorgen. De school is vrij in het kiezen van de partij die haar inhoudelijke ondersteuning kan bieden.   

Naar de website cultuurprofielen PO

 

Max van Alphen

Max van Alphen

Senior Adviseur Kunsteducatie

subsidies, overheden, buitenschoolse cultuureducatie, Méér muziek in de klas, cultuurprofielscholen, draagvlak